Konstytucja Mieszkańców Planety Ziemia.

Konstytucja Mieszkańców Planety Ziemia.

(Wersja poprawiona 15-11-2010 roku; Konstytucja Mieszkańców Planety Ziemia jest dziełem Grzegorza Laskowskiego PESEL: 59120605437 tworzonym w celu zapewnienia środków do szczęśliwego życia każdej osobie we Wszechświecie)Na zdjęciu: Grzegorz  Laskowski PESEL: 59120605437.

ARTYKUŁ 1 KONSTYTUCJI MIESZKAŃCÓW PLANETY ZIEMIA:
W celu ochrony życia każdej osoby we Wszechświecie i zapewnienia jej wszelkich środków do szczęśliwego życia Ustawodawca utworzył Konstytucję Mieszkańców Planety Ziemia.

PUNKT 1: Każda osoba ma prawo do życia; pozbawianie kogokolwiek z jakiegokolwiek powodu życia jest naruszeniem prawa; żadnej osoby nie można pozbawić zdrowia lub życia z jakiegokolwiek powodu.
PUNKT 2: Każda osoba ma prawo do rozmnażania się; osoby dojrzałe uczuciowo, umysłowo oraz cieleśnie mają prawo czynić starania by rozmnożyć się z inną osobą w każdym miejscu i czasie a przeszkadzanie im w tych czynnościach jest naruszeniem prawa.
PUNKT 3: Na terenach zarządzanych przez Organizację Narodów Zjednoczonych jej pracownicy mają obowiązek bezpłatnie dostarczyć każdej osobie wszystko to co jest jej potrzebne do zdrowego życia; zamiast dóbr dostępnych odpłatnie można wypłacać ich równowartość w srebrnikach najpóźniej miesiąc od daty ustalenia jej potrzeb tej osobie lub jej opiekunowi a koszty leczenia tej osoby leczącemu wskazanemu przez osobę leczoną lub inny Akt Prawny.
PUNKT 4: Każda osoba lub jej ustawowy opiekun musi otrzymywać z Budżetu Organizacji Narodów Zjednoczonych Najniższą Dobową Kwotę potrzebną jej do zakupienia środków do życia; Najniższa Dobowa Kwota wynosi trzydzieści srebrników i musi być wypłacana najpóźniej w pierwszej godzinie każdej doby na konto bankowe tej osoby umożliwiające bezzwłoczny dostęp do tych środków.

ARTYKUŁ 2 KONSTYTUCJI MIESZKAŃCÓW PLANETY ZIEMIA:
Obszary wszechświata zagospodarowane przez osoby i wspólnoty należące do Organizacji Narodów Zjednoczonych są współwłasnością wszystkich osób posiadających obywatelstwo Organizacji Narodów Zjednoczonych; obywatelstwo Organizacji Narodów Zjednoczonych posiadają wszystkie osoby spłodzone w obszarach zarządzanych przez Organizację Narodów Zjednoczonych i osoby, którym Organizacja Narodów Zjednoczonych przyznała obywatelstwo za ich zgodą.

PUNKT 1: Organizacja Narodów Zjednoczonych zarządza obszarami wszechświata nie będącymi własnością innych osób i obszarami wspólnymi osób należących do Organizacji Narodów Zjednoczonych.
PUNKT 2: Wspólnoty zarządzają obszarami wszechświata będącymi ich własnością i obszarami wspólnymi osób należących do tych wspólnot.
PUNKT 3: Każda osoba i wspólnota ma prawo do posiadania dóbr innych niż cudze ciało i życie na własność.
PUNKT 4: Osoby posiadające obywatelstwo Organizacji Narodów Zjednoczonych mające jakiekolwiek prawa wyłączności do jakichkolwiek obszarów wszechświata muszą płacić podatek w wysokości jednego srebrnika od każdego metra sześciennego tych obszarów do Budżetu Organizacji Narodów Zjednoczonych; zabronione jest przymusowe pobieranie innych dóbr z jakiegokolwiek powodu od kogokolwiek od opisanych w tym punkcie lub prawomocnym wyroku sądowym.
PUNKT 5: Sąd może pozbawić własności jeśli była lub będzie potrzebna do ratowania zdrowia lub życia jakiejś osoby nakazując wypłacić odszkodowanie osobie, którą pozbawi własności.
PUNKT 6: Sąd może ograniczyć prawa własności jeśli osoba posiadająca prawa do niej powoduje jej niszczenie lub jej wierzyciel będzie wymagał zwrotu długu; wszelkie długi ulegają przedawnieniu po siedmiu latach od powstania ich wymagalności.
PUNKT 7: Organizacja Narodów Zjednoczonych i osoby zarządzające jakimkolwiek obszarem wszechświata mogą ustanawiać Akty Prawne; Akty Prawne obowiązują osoby, które zapoznano z nimi i udowodniły zdając egzamin, że je zrozumiały.

ARTYKUŁ 3 KONSTYTUCJI MIESZKAŃCÓW PLANETY ZIEMIA:
Każda osoba ma prawo do pracy i nauki oraz obowiązek uczyć się obowiązującego prawa; zmuszanie do pracy lub uczenia się czegokolwiek po za tym co określono w tym Artykule jest naruszeniem prawa.

PUNKT 1: Obowiązkiem pracowników Organizacji Narodów Zjednoczonych jest zapoznawanie wszystkich osób znajdujących się na terenach należących do Organizacji Narodów Zjednoczonych z Konstytucją Mieszkańców Planety Ziemia.
PUNKT 2: Obowiązkiem każdej osoby znajdującej się na dowolnym obszarze należącym do Organizacji Narodów Zjednoczonych jest zapoznanie się z Konstytucją Mieszkańców Planety Ziemia oraz jej przestrzeganie.
PUNKT 3: Łączny czas nauki i pracy nie może być dłuższy niż osiem godzin w ciągu doby a rozpoczyna się z chwilą wyjścia z miejsca zamieszkania i kończy się z chwilą powrotu do miejsca zamieszkania.
PUNKT 4: Osoby, które nie zdadzą raz na pięć lat egzaminu z znajomości praw zapisanych w tej Konstytucji oraz umiejętności kierowania pojazdami osobowymi będą miały wyznaczonych opiekunów zarządzających ich majątkiem oraz dbających o ich zdrowie i życie; osoby takie mają obowiązek uczyć się wszystkiego co będzie nakazane w Aktach Prawnych do czasu zdania wymienionego w tym punkcie egzaminu.
PUNKT 5: Najniższe wynagrodzenie za godzinę nauki lub pracy wynosi trzy srebrniki i musi być wypłacone najpóźniej w dniu ukończenia nauki lub pracy osobie, która uczyła się lub pracowała na konto bankowe tej osoby umożliwiające bezzwłoczny dostęp do tych środków.
PUNKT 6: Naruszeniem prawa jest pozwalanie pracować osobom w ciąży, chorym lub bez wykształcenia zakończonego egzaminem opisanym w tym Artykule.

ARTYKUŁ 4 KONSTYTUCJI MIESZKAŃCÓW PLANETY ZIEMIA:
Przepisy zapisane w Konstytucji Mieszkańców Planety Ziemia są prawem najwyższym.

PUNKT 1: Czynienie czegokolwiek sprzecznego z przepisami zapisanymi w Konstytucji Mieszkańców Planety Ziemia jest naruszeniem prawa; każda osoba ma prawo żądać od osób posiadających władzę sądowniczą wydania wyroku dotyczącego naruszenia prawa przez kogokolwiek.
PUNKT 2: Organizacja Narodów Zjednoczonych może wprowadzić siłą zarząd Organizacji Narodów Zjednoczonych we wspólnocie naruszającej prawa zapisane w Konstytucji Mieszkańców Planety Ziemia jeśli naruszenia tych praw powodowały i mogą powodować utratę zdrowia lub życia jakichkolwiek osób; użycie siły może nastąpić po wydaniu wyroku przez osoby posiadające władzę sądowniczą uznającego tą wspólnotę za winną tego co opisano w tym punkcie.
PUNKT 3: Na obszarach znajdujących się pod zarządem Organizacji Narodów Zjednoczonych broń do niszczenia życia mogą posiadać tylko osoby należące do Sił Zbrojnych lub Policji Organizacji Narodów Zjednoczonych.

ARTYKUŁ 5 KONSTYTUCJI MIESZKAŃCÓW PLANETY ZIEMIA:
Wszystkie osoby mają prawo tworzyć wspólnoty z innymi osobami; prawa obowiązujące jakąkolwiek osobę dotyczą wszystkich osób i wspólnot.

PUNKT 1: Wspólnoty, których członkowie oddają na ich własność jakiekolwiek dobra muszą być zarejestrowane przez osobę posiadającą władzę wykonawczą.
PUNKT 2: Osoby wyłączone z wspólnoty z jakiegokolwiek powodu otrzymają część majątku wspólnoty proporcjonalną do wartości majątku tej wspólnoty i czasu przynależności do tej wspólnoty podzielonej przez ilość członków wspólnoty.
PUNKT 3: Osoby posiadające władzę sądowniczą mogą wyrejestrować każdą wspólnotę jeśli działa sprzecznie z przepisami zapisanymi w Konstytucji Mieszkańców Planety Ziemia.

ARTYKUŁ 6 KONSTYTUCJI MIESZKAŃCÓW PLANETY ZIEMIA:
Każda osoba ma prawo tworzyć i pozyskiwać oraz rozpowszechniać informacje w każdy dostępny jej sposób; informacją jest wszystko to co można zapamiętać lub przekazać innym osobom.

PUNKT 1: Każda osoba ma obowiązek bezpłatnie udostępnić posiadane informacje na prośbę osoby lub jej opiekuna jeśli dotyczą tej osoby lub są konieczne dla ratowania jej zdrowia lub życia.
ARTYKUŁ 7 KONSTYTUCJI MIESZKAŃCÓW PLANETY ZIEMIA:
Tylko osoby posiadające władzę sądowniczą mogą wydać wyrok; wyrokiem jest uznanie kogokolwiek za osobę winną naruszenia prawa.

PUNKT 1: Wyrok staje się prawomocny czternastego dnia po ogłoszeniu go przez osoby posiadające władzę sądowniczą, osobie, której dotyczył i zamieszczeniu go w sposób dostępny dla wszystkich osób w miejscach dostępnych dla każdej osoby w tym w Internecie.
PUNKT 2: Od wyroku prawomocnego można odwołać się za każdym razem gdy znajdą się nowe dowody w sprawie lub osoba, której dotyczył uzna, że naruszył on jej prawa; odwołanie musi być rozpatrzone przez osoby posiadające władzę sądowniczą bez udziału osób które brały udział w wydaniu tego wyroku.
PUNKT 3: Wyrok musi określać kto ma zwrócić wszelkie koszty związane z jego wydaniem oraz pokryć straty osoby, której prawa naruszono.
PUNKT 4: Jeśli Sąd wyda wyrok wskazujący osobę winną naruszenia prawa musi nakazać jej naukę w Szkole Przymusowego Nauczania Praworządnego Postępowania trwającą do czasu zdania egzaminu z umiejętności przestrzegania prawa.
PUNKT 5: Jeśli osoba winna naruszenia prawa spowodowała utratę zdrowia lub życia innej osoby lub istnieje uzasadnione przypuszczenie, że może naruszać w ten sposób prawo to osoby posiadające władzę sądowniczą wydadzą wyrok nakazujący umieszczenie takiej osoby w ośrodku uzdrawiającym uczucia, umysł i ciało do czasu uznania jej za osobę zdrową i rozumiejącą prawo.

ARTYKUŁ 8 KONSTYTUCJI MIESZKAŃCÓW PLANETY ZIEMIA:
Budżet Organizacji Narodów Zjednoczonych ustalają osoby posiadające władzę ustawodawczą.

PUNKT 1: Ustanowiony budżet musi być dodatni i opublikowany w Akcie Prawnym na trzy miesiące przed przekazaniem go osobom posiadającym władzę wykonawczą.
PUNKT 2: Bank Emisyjny Organizacji Narodów Zjednoczonych przekaże do Budżetu Organizacji Narodów Zjednoczonych tyle pieniędzy ile osoby posiadające władzę ustawodawczą zapiszą w Akcie Prawnym zawierającym wydatki na płace pracowników Organizacji Narodów Zjednoczonych; bank może odmówić emisji i przekazania pieniędzy do Budżetu Organizacji Narodów Zjednoczonych jeśli uzna, że byłyby one wydane na pracę szkodliwą dla jakiejkolwiek osoby.
PUNKT 3: Pieniądz jest miarą pracy osoby emitującej go; jednostką podstawową pieniądza Organizacji Narodów Zjednoczonych jest Srebrnik będący równowartością pracy koniecznej do wyprodukowania jednego litra mleka a jego wartość ustala Internetowa Fundacja Syneloi podając ją do publicznej wiadomości.

ARTYKUŁ 9 KONSTYTUCJI MIESZKAŃCÓW PLANETY ZIEMIA:
Władza w Organizacji Narodów Zjednoczonych należy do osób posiadających jej obywatelstwo , którą sprawują bezpośrednio lub za pośrednictwem osób posiadających władzę ustawodawczą, sądowniczą lub wykonawczą.

PUNKT 1: Osoby posiadające władzę ustawodawczą, sądowniczą lub wykonawczą otrzymują ją z woli wyborców lub na podstawie umowy o pracę; jedna osoba może otrzymać tylko jeden rodzaj władzy.
PUNKT 2: Osoby pracujące w Organizacji Narodów Zjednoczonych mogą pracować w niej łącznie piętnaście lat; ponowne otrzymania stanowiska w Organizacji Narodów Zjednoczonych może nastąpić po piętnastoletniej przerwie liczonej od ostatniego dnia zakończenia piętnastoletniej pracy w Organizacji Narodów Zjednoczonych.

ARTYKUŁ OSTATNI KONSTYTUCJI MIESZKAŃCÓW PLANETY ZIEMIA:
Przepisy Konstytucji Mieszkańców Planety Ziemia do czasu ukonstytuowania jej będą wykładem i komentarzem do prawa międzynarodowego, do którego należy przystosować pozostałe prawa mające być Aktami Prawnymi niższego rzędu od tej Konstytucji.

PUNKT 1: Konstytucja Mieszkańców Planety Ziemia obowiązuje z dniem opublikowania jej w Internecie w sposób w niej opisany.
PUNKT 2: Artykuł ten zostanie usunięty w dniu przyjęcia Konstytucji Mieszkańców Planety Ziemia za prawo najwyższe Organizacji Narodów Zjednoczonych.